Integritat i conducta

INTEGRITAT I CONDUCTA


CleceVitam ha elaborat un Codi Ètic en el qual es recullen les pautes d’actuació i conducta que exigeix ​​a tots els seus empleats.

Com a instrument de comprovació del seguiment d’aquestes pautes, s’ha habilitat un canal ètic perquè els diferents grups amb què interactua CleceVitam: persones treballadores, clients, proveïdors, etc., puguin comunicar les seves denúncies o dubtes sobre el mateix.

Únicament hauràs d’identificar i detallar el motiu de la teva comunicació. Accent Social garanteix la confidencialitat, especialment, quan es tracti de denúncies, i es compromet a adoptar les accions necessàries en cada cas.

 

CODI ÈTIC


Mitjançant el canal ètic qualsevol persona pot comunicar greus irregularitats que s’hagin produït o puguin produir-se a CleceVitam.

IMPORTANT: Les conductes irregulars a comunicar per aquest canal han de ser greus o molt greus.

 

Què són greus irregularitats o conductes irregulars?

S’entén per conductes irregulars greus o molt greus d’acord amb el paràgraf anterior, i a tall d’exemple, les següents:

  • El suborn a funcionaris públics; o oferiments o propostes indegudes de funcionaris públics.
  • Corrupció entre empreses, proveïdors, subcontractes, i amb Administracions Públiques;
  • Blanqueig de diners o capitals;
  • Actes contra la salut pública;
  • Alteració de preus en concursos públics;
  • Etc.

Tingueu present que aquest canal NO és un canal de queixes i reclamacions de servei, les quals seran degudament ateses per la ruta de “Contacte”: clecevitamceritania.com/contacte o en les corresponents Delegacions.

 

Com presento la comunicació o denúncia de la conducta irregular?

Per facilitar la presentació de la denúncia, l’empresa posa a disposició del comunicant una adreça de correu electrònic: canaletico@clecevitam.com, a través de la qual, de forma confidencial pugui comunicar incompliments greus o resoldre dubtes relacionats amb el Codi Ètic. Llegiu la política de protecció de dades.

Qualsevol persona podrà comunicar les conductes irregulars complint amb els requisits següents:

  • Identificació del denunciant (nom i cognoms)
  • Fets, persona o col·lectiu denunciat.
  • Arguments o proves veraces i precises que suportin la denúncia

La seva denúncia es rebrà per l’òrgan designat a aquest efecte, que l’analitzarà i adoptarà les mesures necessàries per a la seva mitigació, i si escau, posar-la a disposició de les autoritats competents.

La seva col·laboració és fonamental per a la detecció de conductes irregulars greus o molt greus dins de l’empresa, i que afecten a la societat en el seu conjunt. Li agraïm per endavant la seva inestimable col·laboració.

 

DESCÀRREGA

Política de prevenció de riscos penals i antisuborn
Principis rectors de prevenció de responsabilitat penal
Codi ètic